Otvorené 6 dní v týždni,objednávky cez eshop nonstop

Otvorené 6 dní v týždni,objednávky cez eshop nonstop

Položiek - 0,00 €
Kategórie

Ochrana osobných údajov

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky je spracúvanie niektorých osobných údajov nevyhnutné, a to najmä na účely uzatvorenia zmluvy a zaslania objednaného tovaru ako aj na komunikáciu so zákazníkom.

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.miliondrobnosti.sk a www.polovelkoobchod.sk a zároveň prevádzkovateľom v zmysle legislatívy o ochrane osobných údajov je www.shopando.eu, s.r.o., Stará Vajnorská 15 Bratislava 831 04, IČO: 35 725 907, spoločnosť zapísaná Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel sro, vložka. 15390/B.

Prevádzkovateľom kamennej predajne POLO VELKOOBCHOD a zároveň prevádzkovateľom v zmysle legislatívy o ochrane osobných údajov je POLO TRADE s.r.o., Stará Vajnorská 15 Bratislava 831 04, IČO: 35 841 206, spoločnosť zapísaná Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka. 27088/B.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne ochrany osobných údajov, nás môžete kontaktovať na: info@polovelkoobchod.sk

Aké údaje zbierame a ako s nimi nakladáme

Nákup tovaru

V prípade, ak ste spotrebiteľ, nakupovať tovar na našich webových stránkach www.miliondrobnosti.sk môžete aj bez toho, aby ste sa na webových stránkach registrovali. V prípade, ak chcete nakupovať ako podnikateľ a využívať výhody s tým spojené na našich webových stránkach www.polovelkoobchod.sk, je potrebné aby ste sa na našich webových stránkach zaregistrovali, a to pod Vaším obchodným menom, sídlom / miestom podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH. V prípade nákupu tovaru spracúvame Vaše osobné údaje na zmluvnom právnom základe, za účelom plnenia zmluvy o predaji tovaru. Spracúvame Vaše osobné údaje z objednávkového formuláru v rozsahu, aký je potrebný na to, aby sme s Vami mohli uzatvoriť zmluvu a tovar Vám dodať a zároveň samozrejme spracúvame platobné údaje.

Registrácia na webstránke

V prípade, ak sa na našich webstránkach registrujete a vytvoríte si tak užívateľské konto, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom v registračnom formulári, ako aj záznamy o objednávkach, ktoré pod týmto užívateľským kontom vykonáte. Vaše osobné údaje spracúvame na zmluvnom právnom základe, a za účelom poskytovania Vám služby registrácie na webstránkach.

Registrácia do vernostného programu

V prípade, ak sa na našej kamennej predajni registrujete do vernostného programu, zbierame osobné údaje na zmluvnom právnom základe, za účelom poskytnutia Vám služby vernostného programu. V tomto prípade spracúvame Vaše kontaktné osobné údaje ako aj údaje o Vašich nákupoch.

Kamerové systémy

V obchodných priestoroch našich kamenných prevádzok sú inštalované kamerové systémy, ktoré tieto priestory monitorujú, a to na základe nášho oprávneného záujmu a za účelu ochrany nášho majetku, našich finančných záujmov ako aj prevencie krádeží.

Newsletter

V prípade, ak ste nám udelili súhlas, spracúvame Vaše kontaktné údaje za účelom zasielania Vám nášho newslettru o novinkách, pripravovaných akciách a špeciálnych ponukách. Váš súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Z každého newslettru sa môžete jednoducho odhlásiť prostredníctvom funkcie „update your preferences“ (aktualizovať vaše preferencie) alebo „unsubscribe from this list“ (odhlásiť z tohto zoznamu) v päte emailu.

Cookies

Súbory cookies sú malé kúsky kódu, ktoré nám umožňujú zapamätať si vaše úkony a preferencie (napríklad prihlasovacie údaje, údaje o objednávke v nákupnom košíku) v priebehu určitého časového obdobia, aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na webovú stránku alebo prechádzate z jednej webovej stránky na druhú. Cookies nám zároveň pomáhajú pochopiť, čo vás zaujíma na našej webovej stránke, či je pre vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte. Cookies teda používame tiež za účelom zlepšenia užívateľského zážitku. Nakoľko využívame výlučne funkčné a analytické cookies, nie je nevyhnutné aby ste nám na ich uloženie dali súhlas.

Ak nechcete, aby sa cookies ukladali do Vášho zariadenia, máte možnosť zmeniť si nastavenia Vášho prehliadača alebo použiť niektoré z dostupných softwarových riešení, ktoré blokujú ukladanie cookies do Vášho zariadenia.

Tretie strany

Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a za dodržiavania bezpečnostných, technických a organizačných opatrení tak, aby Vašim osobným údajom bola poskytnutá náležitá ochrana.

Medzi týchto partnerov v súčasnosti patria:

  • ReMax Courier Service, spol. s r.o., Albína Brunovského 6, 841 05 Bratislava, IČO: 35 825 456 – poskytovateľ kuriérskych služieb
  • SKYNET WORLDWIDE EXPRESS, s.r.o., Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava, IČO: 35 884 550 – poskytovateľ kuriérskych služieb
  • STORMWARE s.r.o., so sídlom Matúšova 48, 811 04 Bratislava, IČO: 36 244 791 – prevádzkovateľ ekonomického a účtovného programu POHODA
  • Inter Accounting, s.r.o., Sabinovská 14, 821 02 Bratislava, IČO: 35 850 728 – vedenie účtovníctva
  • INTERAUDIT INTERNATIONAL, s.r.o., Sabinovská 14, 821 02 Bratislava, IČO: 31 379 931 – výkon auditu
  • MailChimp / The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Atlanta, GA 30308 USA – služba zasielania newslettru
  • WebSupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, IČO: 36 421 928 – poskytovateľ webhostingu
  • DigitalOcean, 101 6th Ave, New York, NY 10013, USA – poskytovateľ webhostingu
  • Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko - Google Analytics a Google Tag Manager – služby umožňujúce vykonávanie analýz a správy scriptov na webových stránkach

Doba uchovania

Údaje ohľadne objednávok a predaja tovaru uchovávame po dobu 3,5 roka odo dňa ukončenia zmluvného vzťahu s Vami. Údaje z kamerových záznamov sa uchovávajú po dobu 14 dní.

Doba uchovania cookies Google Analytics je špecifikovaná v podmienkach tejto služby (https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage)

Niektoré Vaše osobné údaje môžeme uchovávať aj po dlhšiu dobu a to najmä osobné údaje, ktoré sú súčasťou nášho účtovníctva alebo nám ich uchovávanie ukladajú osobitné právne predpisy.

Prenos do tretích krajín

Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame, k ich prenosu do tretích krajín však môže prísť prostredníctvom partnerov, ktorých služby využívame (Google, DigitalOcean), a to konkrétne do USA. Títo partneri dodržiavajú podmienky US-EU Privacy Shield a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre vaše osobné údaje.

Ako Vaše údaje chránime

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránených databázach na serveri, kde sú pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi klientov majú povinnosť dodržiavať mlčanlivosť o informáciách získaných v súvislosti so spracovávaním týchto údajov.

Aké sú Vaše práva

V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z nižšie uvedených práv, budeme Vás o vybavení Vašej žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom Vás budeme informovať. Ak si chcete Vaše práva uplatniť prosím, kontaktujte nás na info@polovelkoobchod.sk.

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa o Vás spracúvajú osobné údaje a v prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame, poskytneme Vám informáciu o tom, aké údaje o Vás spracúvame, za akým účelom, komu boli Vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať.

Právo na opravu

V prípade, ak máte za to, že spracúvame o Vás nesprávne osobné údaje, máte právo nás požiadať o ich opravu.

Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky: údaje a) už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali, b) odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov, c) Vaše osobné údaje sú spracúvané na základe legitímneho záujmu našej spoločnosti a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu, d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov Vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania v prípade, ak máte za to, že o Vás spracúvame nesprávne osobné údaje alebo vaše osobné údaje spracúvame nezákonným spôsobom.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a sú spracúvané automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi. Ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu vrátane namietania proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.

Vždy máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

Podávanie sťažností

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, a to prostredníctvom kontaktných údajov uverejnených tu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/node/148.

Záverečné ustanovenia

Dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených Zákonom o osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820017 Bratislava 27


Platné od: 25.05.2018