Otvorené 6 dní v týždni,objednávky cez eshop nonstop

Otvorené 6 dní v týždni,objednávky cez eshop nonstop

Položiek - 0,00 €
Kategórie

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia a výklad pojmov

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť www.shopando.eu, s.r.o., IČO: 35725907, so sídlom Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Sro, vo vl. č. 27088/B ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“).

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

 


Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom sa riadia okrem týchto VOP aj príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov


Podľa § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zákona č. podnikateľom sa rozumie:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri,

  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

  • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Kupujúci súhlasí so zaslaním elektronickej faktúry.

II. Kúpna zmluva


1. Uzavretie kúpnej zmluvy
Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.

Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom.

2. Dodanie predmetu kúpy

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a prevedie naňho vlastnícke právo k veci, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

Kupujúci sa stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

Ak má byť vec odoslaná prepravou, predávajúci odovzdá vec kupujúcemu odovzdaním dopravcovi. Práva z prepravnej zmluvy, ktoré má kupujúci voči dopravcovi tým nie sú dotknuté.

Predávajúci sa zaväzuje, že odovzdá kupujúcemu tovar v dojednanom množstve, akosti a prevedení.

Predávajúci zabalí vec obvyklým spôsobom tak, aby bola zabezpečená primeraná ochrana predmetu kúpy.

III. Ochrana informácií a bezpečnosť


Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje budú použité iba za účelom plnenia kúpnej zmluvy, prípadne v rámci reklamačného konania a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou prostredníctvom dopravcu či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (meno, adresa, príp. dodacia adresa, číslo účtu, tel. číslo), a v súvislosti s marketingovými úkonmi predávajúceho (napr. telefonické alebo elektronické oslovovanie zákazníkov). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov na účely splnenia objednávky a pre marketingové účely predávajúceho, a to až do doby jeho písomného alebo ústneho vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku pre kupujúceho – podnikateľa, ak predávajúci pri kontrole zistí, že IČO, ktoré kupujúci uviedol neexistuje, prípadne podnikateľský subjekt zanikol.

Produkty na e-shope v kategórií Hračky pre dospelých sú určené výhradne osobám nad 18 rokov.

IV. Prevádzková doba

Kupujúci môže objednávať tovar prostredníctvom e-shopu časovo neobmedzene, t. j. 24 hodín. Prípravu tovaru objednaného realizujú zamestnanci predávajúceho v kamennej predajni na adrese: Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava. Otváracia doba je zverejnená na webovej stránke spoločnosti http://www.miliondrobnosti.sk.

 

V. Ceny


V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Kupujúci – spotrebiteľ môže nakupovať prostredníctvom e-shopu s registráciou alebo bez registrácie. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH pre :fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti .Pokiaľ ide o kupujúceho – podnikateľa (vzťah B2B), ten môže nakupovať tovar s registráciou (pri registrácii zadá IČO) s DPH alebo bez DPH. Pri určovaní konečnej ceny je jej súčasťou aj poplatok za doručenie, teda prepravu objednaného tovaru. Táto cena je pre kupujúceho konečná.

Pokiaľ ide o akciové ceny, tieto ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú. Pôvodná cena znamená cenu tovaru, za ktorú predmetný tovar bol ponúkaný.

VI. Objednávanie


Kupujúci môže nakupovať tovar prostredníctvom e-shopu ako registrovaný nakupujúci, ale aj bez registrácie, pričom tovar dostane za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami.

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne vtedy, keď kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný.

VII. Odstúpenie od zmluvy


Odstúpenie od zmluvy sa riadi podmienkami popísanými tu: Odstúpenie od zmluvy

VIII. Platobné podmienky


Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

  • platba v hotovosti do 5.000 eur pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste,

  • platba vopred bankovým prevodom,

  • na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca),

  • platba na faktúru s lehotou splatnosti (len pri splnení podmienok pre poskytnutie kreditu),

  • Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.

Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

IX. Dodacie podmienky

Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, obvykle od 1 do 3 pracovných dní od dňa potvrdenia, prijatia elektronickej objednávky kupujúceho predávajúcim, a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke. Dodacia doba je však rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých tovarov.


Osobný odber:
Tovar môže prevziať iba kupujúci. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom.

Tovar zasielame prepravnou službou prostredníctvom našich partnerov. Aktuálny orientačný cenník pre Slovensko nájdete tu:

 

 

hodnota objednávky € s DPH

cena služby v € s DPH

Dobierka

1 - 79.99 € s DPH

1,50 €

80 € s DPH a viac

zdarma (vrátane kuriérskej služby - neplatí pre objemný tovar a v prípade zľavy)

 

 

cena prepravy € s DPH

Kuriérska služba

4,98 € s DPHKaždá objednávka je vybavovaná iduviduálne , budete informovaný o tovare a jeho následnom odoslaní.

Za objemný tovar ako obchodné zariadenie a pod. si účtuje prepravca poplatok za objemný tovar .O výške poplatku v takomto prípade budete včas informovaný telefonicky alebo formou emailu.

Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou. Podmienkou je odoslanie objednávky a jej vyfakturovanie. Dopravca garantuje doručenie zásielky kamkoľvek do SR do 48 hodín. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená.


Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť dopravcovi a spísať s ním škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať.

 

X. Záručné podmienky


Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

 

XI Zodpovednosť za vady


1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že predávaný tovar je v zhode s kúpnou  zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaný tovar má akosť a úžitkové vlastnosti uvádzané Predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a zodpovedá účelu, ktorý Predávajúci na použitie tovaru uvádza alebo pre ktorý sa tovar obvykle používa.

 2.  V prípade reklamácie zašle Kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti len ako zásielku (dobierky Predávajúci nepreberá). Balík a reklamovaný tovar musia byť riadne zabalené a musia obsahovať: komplet reklamovaný tovar, záručný list, popis reklamácie, závady a kontaktné údaje kupujúceho.

 3. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. V prípade uznania reklamácie tieto vynaložené prostriedky predávajúci uhradí kupujúcemu.

4. Ak je reklamácia opodstatnená, riešenia reklamácie si predávajúci a kupujúci dohodnú, pričom kupujúci akceptuje postupnosť:

(a)  Odstrániteľná vada: Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže Kupujúci požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti. Ak nie je takýto postup možný (o čom rozhodne Predávajúci), môže Kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny tovaru. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do tridsiatich 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci rovnaké práva, akoby sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
(b)  Ak sa závada nedá odstrániť tovar bude vymenený za nový alebo dohodou za tovar podobný
(c)  Ak nie je možné realizovať postupnosť podľa 1 a 2, potom má Kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy a Predávajúci vráti Kupujúcemu cenu za tovar.

5. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci maximálne do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.
Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

6. Podľa § 429 ods. 1 Obchodného zákonníka: Zárukou za akosť tovaru preberá predávajúci písomne záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti. Predávajúci vyhlasuje, že poskytuje záruku za akosť do prekontrolovania tovaru, maximálne však 14 dní. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním alebo na vady, ktoré vznikli neodbornou montážou Kupujúceho či neodbornou manipuláciou s tovarom počas prepravy tovaru Kupujúcim.


7. Spoločne s tovarom bude Kupujúcemu dodaný záručný list. Pokiaľ nebude spoločne s tovarom záručný list dodaný, nahrádza ho faktúra alebo predajný doklad z pokladne.

 XII. Alternatívne riešenie sporov

V súlade s ustanoveniami zákona č. 391/2015 z. Z. o alternatívných riešení sporov, prípadne spory medzi s shop s.r.o. a kupujúcim je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke ministerstva hospodárstva - http://www.mhsr.sk//

 

XIII. Záverečné ustanovenia


Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01. 01. 2016. Všeobecné obchodné podmienky strácajú účinnosť nadobudnutím účinnosti nových obchodných podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Podľa zákona č. 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole v znení neskorších predpisov, orgánom dohľadu v oblasti ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, pre Bratislavský kraj konkrétne Inšpektorát SOI, so sídlom Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07  Bratislava,            tel. č.: 02/ 58 272 172 - 3; 02/ 58 272 106, fax: 02/ 58 272 170, e-mail: ba@soi.sk.